cheap jerseys china รวมรายชื่อผู้ชนะเลิศที่ได้รับสิทธิ์เข้าแคมป์ U.S. College Camp 2015‏ | USCG Sport Series |
MENU

รวมรายชื่อผู้ชนะเลิศที่ได้รับสิทธิ์เข้าแคมป์ U.S. College Camp 2015‏

รวมรายชื่อผู้ชนะเลิศที่ได้รับสิทธิ์เข้าแคมป์ U.S. College Camp 2015
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ณ Hua Hin Centennial Club จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

uscg-tennis-2015-1st

ครั้งที่ 1 USCG Tennis Tour Central (ภาคกลาง)

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558
สถานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อของผู้ชนะทั้งหมด 10 คน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์ U.S. College Sports Camp Thailand

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 10 ปี           1.  ทินภัทร เทียนทวัช                   จังหวัดกระบี่
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 10 ปี         2. ตปณีย์ บุญวัฒน์                        จังหวัดนนทบุรี
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 12 ปี           3. ปวริศ อยู่บำรุง                           จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 12 ปี         4. ธนมนพรรณ จงเลิศตระกูล       จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 14 ปี           5. สิรธีร์ ฉิมอ้อย                            จังหวัดปทุมธานี
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 14 ปี         6. กมลวรรณ กุศลสวสัดิ์               จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 16 ปี           7. ณัฐวุฒิ เดือนขาว                       จังหวัดนนทบุรี
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 16 ปี         8. อัญชนา ศรแก้ว                         จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 18 ปี           9. กิตติรัตน์ เกิดลาภี                      จังหวัดนนทบรุี
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายไม่เกิน 18 ปี         10. ธมลวรรณ หฤหรรษพงศ์        จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

uscg-tennis-2015-2nd

ครั้งที่ 2 USCG Tennis Tour North-Eastern (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
สถานที่ สนามเทนนิสสโมสร จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อของผู้ชนะทั้งหมด 10 คน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์ U.S. College Sports Camp Thailand

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 10 ปี           1. ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์                         จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 10 ปี         2. ALIYA VONGDALA                      ประเทศลาว
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี           3. PATHIKON KANYAPHAN           ประเทศลาว
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี         4. พรนัชชา ก่อทรัพย์                            จังหวัดขอนแก่น
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 14 ปี           5. พงษ์เพชร พ่วงพันธ์                           จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 14 ปี         6. รุ้ง ศิรินันทวิทยา                                จังหวัดขอนแก่น
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 16 ปี           7. SATAPORN SIMMALAVONG      ประเทศลาว
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 16 ปี         8. กอบัว ศรีศิริศุภโชค                            จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 18 ปี           9. ศัจกร ฉลาด                                        จังหวัดพังงา
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 18 ปี         10. พิมพ์พิชชา จัตวาพรวนิช                  จังหวัดปทุมธานี

 

uscg-tennis-2015-3rd

ครั้งที่ 3 USCG Tennis Tour North (ภาคเหนือ)
วันที่ 19-20 กันยายน 2558 
สถานที่ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายชื่อของผู้ชนะทั้งหมด 10 คน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์ U.S. College Sports Camp Thailand

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี           1. ไตรยตะวัน สุวรรณสิงห์            จังหวัดเชียงราย
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี         2. วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์            จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี           3. ศิรสิทธิ์  ศรีเรือง                         จังหวัดสระบุรี
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี         4. สุดารัตน์ สุทธะ                          จังหวัดเชียงราย
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี           5. วรธันย์ หมั่นเพียร.                      จังหวัดเชียงใหม่.
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี         6. ไอราวรรณ ดีวาจี                        จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี           7. วิศรุต กุลสุทธิเสถียร                   จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี         8. ณัฐพัชร์ ผิวบางรักษ์                    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี           9. วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร               จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี         10. อมารี เสตติวงศ์                         จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้โชคดีจากการจับฉลากในการแข่งขันครั้งที่ 3
ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี         นางสาวทัศณีย์ โมรานนท์            จังหวัดปทุมธานี

 

uscg-tennis-2015-4th

ครั้งที่ 4 USCG TENNIS CHAMPIONSHIP TOUR
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ Hua Hin Centennial Club ( หัวหิน เซ็นเท็นเนียล คลับ ) จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
รายชื่อของผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้งหมด 20 คน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์ U.S. College Sports Camp Thailand

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
1. ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ ( ชนะเลิศ ) จังหวัดขอนแก่น
2. เปน จารุศร ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
3. ณัชชา กล่อมกมล ( ชนะเลิศ )  จังหวัดสุโขทัย
4. พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์  ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี
5. ธีรเมธ ฉิมอ้อย ( ชนะเลิศ )  จังหวัดปทุมธานี
6. อนิรุทธ์ หิตการุญ  ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายไม่เกิน 12 ปี
7. พัทธนันท์ มั่นคงชื่นสกุล ( ชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8. นันท์นภัส รุจพูนพงศ์  ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดชลบุรี

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
9. เฮนดริก ราดา โกรแบรกเกอร์ ( ชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10. ธนกร ศรีรัตน์ ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
11. วรวลัญช์ หวังสันติธรรม ( ชนะเลิศ ) จังหวัดสมุทรปราการ
12. ศิริกร ศิลาโชติ ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
13. กิตติกวิน นาคศฤงคาริน ( ชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
14. กฤษฎิ์ จิตโรภาส ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดชลบุรี

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
15. มัญชุกาญจน์ นาคเถื่อน ( ชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16. ณัฐศรา คนหลัก ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
17. ธนกรณ์ ศิลาโชติ ( ชนะเลิศ ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
18. กษิดิศ ศรีวิเศษ ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
19. ธัญญาวรรณ มูลนำ ( ชนะเลิศ ) จังหวัดเชียงใหม่
20. ณัฐพัชร์ ตุลยฉัตร ( รองชนะเลิศ ) จังหวัดขอนแก่น

 

 

poster-us-college-camp-09-2015-full

Written by:

Published on: October 29, 2015

Filled Under: Articles

Views: 2405

Comments are closed.